top of page
Saxophone 2

Welcome To
Marcel Saxophone Studio Bangkok

HOME: About the Studio

ABOUT THE STUDIO

Marcel Saxophone Studio Bangkok

สถาบันสอนแซกโซโฟน สำหรับทุกคนที่มีใจรักในเสียงแซกโซโฟน และต้องการก้าวเข้าสู่โลกของการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่พร้อมจะปรับให้เหมาะกับผู้เรียนทุกคน เริ่มต้นตั้งแต่การวางพื้นฐาน จนก้าวสู่ระดับมืออาชีพ ภายใต้หลักสูตรที่หลากหลายจากสถาบันดนตรีชั้นนำ 


“การเรียนการสอนและสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น ณ Marcel Saxophone Studio Bangkok

หัวใจมุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ และเพื่อความสุขในการเรียนแซกโซโฟนอย่างเป็นรูปธรรม”

HOME: Testimonials
OM-24-3-807x1024_edited.jpg

"พร้อมวุฒิ สุดตะกู (ครูตู้) แบบอย่างของครูแซกโซโฟนคลาสสิกในเมืองไทย ที่จุดประกายและสร้างสรรค์คิลปะให้กับนักเรียน"

พิศลย์ มนัสชินอภิสิทธิ์ - แมค

นักศึกษาปริญญาโท

สาขาวิชาแซกโซโฟน มหาวิทยาลัยศิลปะแห่งกรุงซูริค

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Zurich University of the Arts, Switzerland)

TEACHER 

อาจารย์พร้อมวุฒิ สุดตะกู (Promwut Sudtakoo)

หรือ "ครูตู้" ชื่อที่คุ้นเคยของนักเรียนทุกคน ผู้มีประสบการณ์ในด้านการสอนแซกโซโฟนมามากกว่า 10 ปี โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ครูตู้ได้พัฒนากระบวนการและทักษะในด้านการสอนแซกโซโฟนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการสร้างสรรค์ผลงาน และ กิจกรรมทางดนตรีในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้เรียนอย่างมาก และผลงานในด้านการสอนแซกโซโฟนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ก็ได้เกิดผลสัมฤทธิ์กับผู้เรียน เป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติอยู่เสมอ

82125462_307280363512331_6795092545257865216_n_edited_edited_edited.jpg
HOME: Team Members

COURSES

หลักสูตรการเรียน

Marcel Saxophone Studio Bangkok แบ่งระดับการเรียนรู้ ทั้งหมดเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับต้น (Beginner), ระดับกลาง (Intermediate), ระดับสูง (Advance) และ ระดับสูงขั้นวุฒิบัตร (Diplomas) โดยแต่ละระดับการเรียนรู้ จะอยู่ในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

Saxophone on Music Sheet

Graded Saxophone Courses

(Beginner, Intermediate, Advance)

หลักสูตรสำหรับการเรียนปฏิบัติแซกโซโฟน เกรด 1 – 8 ของ สถาบัน Trinity College London และ The Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM) ซึ่งเป็นองค์กรที่เกิดจากความร่วมมือของสถาบันดนตรีชั้นนำ 4 แห่ง ได้แก่ Royal Academy of Music (London), Royal College of Music (London), Royal Northern College of Music (Manchester) และ Royal Conservatoire of Scotland (Glasgow)


เป็นหลักสูตรสำหรับการเรียนปฏิบัติแซกโซโฟน มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่มีเป้าหมายชัดเจน ประเมินผลโดยกรรมการสอบผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผลการสอบจาก Trinity College London และ The Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM) ถือเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ และถูกนำไปใช้อ้างอิงเป็นเกณฑ์วัดมาตรฐานการสอบดนตรีในระดับสูงอย่างแพร่หลาย เนื่องจากสามารถชี้วัดทักษะ และความรู้ความสามารถของผู้เรียนที่สอบในแต่ละเกรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Certificate Saxophone Courses

(Beginner, Intermediate, Advance)

เป็นหลักสูตรการเรียนแซกโซโฟนขั้นประกาศนียบัตรการแสดงของสถาบัน Trinity College London ประเทศอังกฤษ มุ่งเน้นการสอบปฏิบัติในรูปแบบการแสดง เน้นการฝึกทักษะการแสดงดนตรีเหมือนการจัดคอนเสิร์ตจริงแบบมืออาชีพ


โดยการประเมินผลแบ่งเป็น คะแนนทักษะการแสดง 90% ประกอบไปด้วย ความถูกต้องและคล่องแคล่ว (Accuracy & Fluency) ความสามารถทางเทคนิค (Technique) และการตีความและการสื่อสาร (Communication & Interpretation) และ ส่วนคะแนนทักษะการนำเสนอ 10% ประกอบไปด้วย ความเหมาะสมของโปรแกรม (Programme Planning & Balance), ความสมบูรณ์ของโปรแกรมโน้ต (Programme Notes) และการนำเสนอ (Presentation Skills & Stagecraft)


มีการสอบ 3 ระดับ ได้แก่

• Foundation Certificate เทียบเท่าระดับเกรด 3

• Intermediate Certificate เทียบเท่าระดับเกรด 5

• Advanced Certificate เทียบเท่าระดับเกรด 8

Person Playing Saxophone
Father teaching daughter to play saxopho

Non-Certificate Saxophone Courses

(Beginner, Intermediate, Advance)

เป็นการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน สำหรับผู้เรียนที่ไม่ต้องการมุ่งเน้นสอบปฏิบัติในรูปแบบต่างๆ แต่ยังคงต้องการวิธีฝึกฝนทักษะในการบรรเลงแซกโซโฟน เทคนิคปฏิบัติ และ ความรู้ด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประสบการณ์ในด้านการแสดงแซกโซโฟนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง


โดยการวัดผลเพื่อบ่งบอกระดับการเรียนรู้ จะประเมินจาก บทเพลง (Repertoire) บทฝึกฝนทางดนตรี (Étude) และ ความสามารถทางเทคนิค (Technique) ของผู้เรียนในขณะนั้น


มีระดับการเรียนรู้ 3 ระดับ ได้แก่

• Foundation Non-Certificate เทียบเท่าระดับเกรด 1 - 2

• Intermediate Non-Certificate เทียบเท่าระดับเกรด 3 - 5

• Advanced Non-Certificate เทียบเท่าระดับเกรด 6 - 8


Saxophone Performance Assessment

(Beginner, Intermediate, Advance)

อีกหนึ่งรูปแบบการวัดผลโดย The Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM) ประเทศอังกฤษ เป็นการวัดผลการบรรเลงบทเพลงแซกโซโฟน โดยที่ผู้เข้าวัดผลจะต้องบรรเลงบทเพลงแซกโซโฟนที่เตรียมมาให้กรรมการฟังภายในเวลาไม่เกิน 15 นาที โดยจะได้รับใบ Certificate พร้อมความคิดเห็นและคำแนะนำจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กลับไปทันทีที่การวัดผลเสร็จสิ้น ไม่มีการให้คะแนน ไม่มีการสอบตก ไม่มีการสอบผ่าน


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

• ผู้ที่กำลังเตรียมแสดงคอนเสิร์ต หรือกำลังจะเข้าแข่งขัน แม้กระทั่งเตรียมสอบเข้าสถาบันดนตรีต่างๆ หรือสอบ ABRSM  

• ผู้เรียนที่ไม่ต้องการสอบเกรดเต็มรูปแบบตาม Syllabus

• ผู้เรียนดนตรีที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ที่ไม่สามารถสอบเกรดตามปกติได้

Image by Anthony Garand
A boy of teenage age plays a saxophone at home and prepares for a performance on a big stage_edited.

Saxophone Performance - Only Diploma

(Diplomas)

เป็นการสอบสำหรับผู้ที่จบ Grade 8 จาก The Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM) แล้ว แต่ยังไม่ต้องการสอบ DipABRSM เต็มรูปแบบ การสอบนี้จะวัดผลเฉพาะการบรรเลงแซกโซโฟนเท่านั้น ไม่มีการเขียน Programme Note หรือตอบคำถามใดๆ ไม่ต้องสอบ Sight-reading, Aural Tests และ Scales


เป็นการสอบที่ไม่จำกัดอายุ ผู้ที่สอบผ่านสามารถแสดงคุณวุฒิ ARSM ไว้หลังชื่อได้ทันที

Diplomas Saxophone Courses

(Diplomas)

การสอบขั้นวุฒิบัตรการแสดงแซกโซโฟนระดับสูง ของสถาบัน Trinity College London และ The Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM) เป็นหลักสูตรสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเรียนดนตรีอย่างจริงจัง ตลอดจนนักแซกโซโฟนอาชีพ หรือ ครู อาจารย์สอนแซกโซโฟน สำหรับการสอบในระดับนี้ ผู้เรียนจะต้องศึกษาและปฏิบัติแซกโซโฟนเชิงลึกในหลากหลายด้าน ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ด้านดนตรี และความสามารถด้านการปฏิบัติแซกโซโฟนในขั้นที่สูงขึ้นไปอีก โดยผลการสอบจะเทียบเท่าอนุปริญญาทางด้านดนตรี, เทียบเท่าปริญญาตรีด้านดนตรี และ เทียบเท่าปริญญาโทด้านดนตรี

brass saxophone and typewriter on table_edited.jpg
Music Class_edited_edited.jpg

Customized Programs

(Beginner, Intermediate, Advance, Diplomas)

เป็นการจัดการเรียนการสอน ให้เหมาะกับผู้เรียนแต่ละคนโดยเฉพาะ ที่ซึ่งมีความสนใจ และ เป้าหมายในการเรียนแซกโซโฟนแตกต่างกัน เช่น ผู้เรียนกำลังเตรียมตัวสอบเข้าเพื่อศึกษาต่อในสถาบันดนตรีต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ, ผู้เรียนมีเป้าหมายในการสอบวัดผลกับสถาบันดนตรีอื่นๆ นอกเหนือจาก สถาบัน Trinity College London และ The Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM), ผู้เรียนต้องการเรียนแซกโซโฟนเพื่อเป็นกิจกรรมอดิเรก หรือ เหตุผลอื่นๆอีกมากมาย 


ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม Marcel Saxophone Studio Bangkok แจ้งเป้าหมาย หรือความสนใจในการเรียน เพื่อที่จะสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมที่สุด

TUITION FEE

อัตราค่าเรียน

  • Beginner : 10,800 บาท / ภาคเรียน

  • Intermediate : 12,000 บาท / ภาคเรียน

  • Advance : 13,200 บาท / ภาคเรียน

  • Diplomas : 14,400 บาท / ภาคเรียน


​เป็นอัตราค่าเรียน ต่อ 1 ภาคเรียน (เดือน) โดยมีการเรียนการสอน 1 ครั้ง ต่อ สัปดาห์ (ครั้งละ 60 นาที) / 4 ครั้ง ต่อ เดือน / 12 ครั้ง ต่อ ภาคเรียน 

Musical notes and saxophone, isolated on
HOME: Equipment

GET IN TOUCH

ที่ตั้ง : 29/1 อาคารปิยะเพลส หลังสวน ห้องเลขที่ 3F ชั้น 3 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

29/1 Piya Place Langsuan, 3rd Floor, Room 3F, Soi Langsuan, Ploenchit Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330


BTS สถานีชิดลม ทางออก 4 (Chidlom BTS Station exit 4) Studio อยู่ห่างจากสถานีประมาณ 100 เมตร

Tel : 08-4643-9982, 06-1498-6851

Line : marcel.sax.studio

Email : marcelsaxophonestudio@gmail.com

Website : www.marcelsaxophonestudio.com

Instagram : marcel_saxophone_studio

Facebook : Marcel Saxophone Studio Bangkok

HOME: Contact
bottom of page